• BIST 94.635
 • Altın 145,659
 • Dolar 3,5853
 • Euro 3,9192
 • Trabzon 9 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 10 °C
 • Rize 10 °C
 • Artvin 6 °C
 • Giresun 10 °C
 • Gümüşhane 7 °C
 • Bayburt 4 °C
 • Ordu 10 °C

Teknolojide Sonunda Bunu da Yaptılar

Teknolojide Sonunda Bunu da Yaptılar
Ar-Ge Proje Baharı bu yıl ilginç inovasyonlara sahne oldu.

Elek­trik Elek­tro­nik ve Hiz­met İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği­'nin (TET), yük­sek kat­ma de­ğer­li ih­ra­ca­tı teş­vik et­mek ama­cıy­la dü­zen­le­di­ği "TET Ar-Ge Pro­je Ba­ha­rı­"nın dör­dün­cü­sü İs­tan­bul Kon­gre Mer­ke­zi­'n­de ger­çek­leş­ti­ril­di. 499 pro­je ara­sın­dan se­çi­len 143 ya­ra­tı­cı pro­je­nin ye­ter­li ma­li des­te­ği ala­rak ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor. Bü­yük des­tek bek­le­ni­yor Bu yıl­ki et­kin­li­ğin ise en il­gi çe­ken ser­gi­si Mu­rat Can Çi­çe­k'­in ol­du. Ko­nu­şa­ma­yan, el­le­ri­ni ve vü­cu­du­nun di­ğer pek çok bö­lü­mü­nü ha­re­ket et­ti­re­me­yen Çi­çek, bil­gi­sa­yar fa­re­si­nin te­mas­sız kul­la­nı­la­bil­me­si için özel bir sis­tem icat et­ti. Öz­ye­ğin Üni­ver­si­te­si­'n­de Ya­zı­lım Mü­hen­dis­li­ği oku­yan ve not or­ta­la­ma­sı 4.0 üze­rin­den 3.71 olan Çi­cek, ye­ni dü­ze­ne­ği­ni TET Ar-Ge Pro­je Pa­za­rı'n­da ta­nıt­tı. Yön be­lir­le­me ara­cı ji­ros­kop ile oluş­tu­ru­lan kab­lo­suz fa­re­nin kul­la­nı­la­bil­me­si için vü­cut uzuv­la­rın­dan bi­ri­nin ha­fif­çe oy­na­tıl­ma­sı ye­ti­yor. Kul­la­nı­cı­lar mi­nik ve­ri­ci­yi şap­ka­sı­na, ço­ra­bı­na ya da bar­da­jı­na sa­bit­le­ye­bi­li­yor. Fa­re im­le­ci­nin has­sa­si­ye­ti de ra­hat­lık­la ayar­la­na­bi­li­yor. Et­kin­lik­te yer alan tüm tek­no­lo­ji sa­na­yi­ci­le­ri­nin il­giy­le in­ce­le­di­ği bu sis­te­min bü­yük des­tek gör­me­si ve ge­liş­ti­ri­lip ih­raç edil­me­si bek­le­ni­yor. Et­kin­lik­te il­gi çe­ken bir di­ğer ino­vas­yon ise So­lar Ay­dın­lat­ma­lı Ha­va Te­miz­le­yi­ci Rek­lam Ta­be­la­sı. Pro­je­ye ha­yat ve­ren Fev­zi Şe­vik, ha­va te­miz­le­me özel­li­ği­ne sa­hip so­lar des­tek­li ye­ni­lik­çi bir rek­lam ta­be­la­sı ge­liş­tir­miş. Otoyollarda etkili olacak Rek­lam ta­be­la­sı içe­ri­si­ne yer­leş­ti­ri­len fil­trey­le ha­va kir­le­ti­ci par­ti­kül­ler tu­tu­lu­yor. Bu pro­je oto­yol­lar, so­kak­lar ve cad­de­ler gi­bi yo­ğun­lu­ğun faz­la, ye­şil sa­ha­la­rın az ol­du­ğu or­tam­la­rın ha­va ka­li­te­si­ni ar­tır­ma­yı he­def­li­yor. Akıllı kabin 9 Ey­lül Üni­ver­si­te­si Bil­gi­sa­yar Mü­hen­dis­li­ği­'n­de oku­yan Gam­ze Öz­çe­lik ise ye­ni ne­sil tek­no­lo­ji­yi ma­ğa­za­lar­da­ki ka­bin­le­re uy­gu­la­dı. Akıl­lı ka­bin adı ve­ri­len pro­je­de sis­tem şöy­le iş­li­yor: "Kı­ya­fet de­ne­me­si için gi­ri­len ka­bin si­zin öl­çü­le­ri­ni­zi oto­ma­tik ola­rak ta­nım­lı­yor. Kı­ya­fet üze­ri­ni­ze ol­ma­dı­ğın­da gö­rev­li­ye di­rekt en uy­gun kı­ya­fet öl­çü­sü­nü ve­ri­yor. Si­ze uy­gun renk ve mo­del öne­ri­le­ri de ya­pı­yor. Siz de sü­rek­li kı­ya­fe­ti giy-çı­kar yap­ma­mış olu­yor­su­nuz." 150 bin lira ödül Pro­je Ba­ha­rı'nda Bil­gi ve İle­ti­şim Tek­no­lo­ji­si Uy­gu­la­ma­la­rı, Ener­ji Üre­tim İle­tim ve Da­ğı­tı­mı­na Yö­ne­lik Uy­gu­la­ma­lar, Çev­re ve Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Uy­gu­la­ma­la­rı ile di­ğer ol­mak üze­re 4 fark­lı ka­te­go­ri­de de­re­ce­ye gi­ren ilk üç Ar-Ge pro­je­si­nin ge­liş­ti­ri­ci­le­ri top­lam­da 150 bin li­ra­lık ödü­lün sa­hi­bi ol­du­lar.

Bu haber toplam 482 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 Trabzon.org | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.